Verhuisbedrijf en verhuur ladderlift Brussel

Juridische Kennisgeving En Privacyverklaring

 • Mlift
 • Juridische kennisgeving en privacyverklaring

Definities

Klant: elke professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://mlift.be stelt klanten ter beschikking:

Inhoud: alle elementen die de informatie op de site vormen, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: hierna "Informatie(s)" genoemd, die overeenkomen met alle persoonsgegevens die mogelijk in het bezit zijn van https://mlift.be voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonsgegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://mlift.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering ervan en toezicht:

Eigenaar : Sa Mlift.be - Louizalaan 1050 Brussel Beheerder van de
publicatie : Kristina Alesknof - k.alesknof@mlift.be
De beheerder van de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Quentin Vanbeck - q.vanbeck@mlift.be
Gastheer : ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007 Functionaris voor
gegevensbescherming : Kristina Alesknof - k.alesknof@mlift.be

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Code of Intellectual Property en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://mlift.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden, gebruikers van de https://mlift.be site worden dan ook uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door https://mlift.be , die zich dan inspant om de gebruikers vooraf de data en tijden van de interventie mee te delen. De website https://mlift.be wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke https://mlift.be . Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website https://mlift.be heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. https://mlift.be streeft ernaar om de site https://mlift.be zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door deze, hetzij door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://mlift.be wordt gegeven als een indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://mlift.be niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.De site https://mlift.be wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, storing van zijn infrastructuur of indien de Diensten en Diensten verondersteld verkeer genereren.

https://mlift.be en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houdt met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://mlift.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, iconen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://mlift.be .

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://mlift.be treedt op als uitgever van de site. https://mlift.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://mlift.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de https://mlift.be website , en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, hetzij vanwege het verschijnen van een bug of vanwege een incompatibiliteit.

https://mlift.be kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld marktverlies of kansverlies) voortvloeiend uit het gebruik van de site https://mlift.be . Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://mlift.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd zou zijn met de in België geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing, https://mlift.be behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679 ).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en de navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: Mlift.be. https://mlift.be wordt vertegenwoordigd door Kristina Alesknof, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt https://mlift.be zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een ​​register van behandelingen bij te houden in lijn met de werkelijkheid. Telkens wanneer https://mlift.be Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://mlift.be alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor https: //mlift.be behandelt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://mlift.be zal waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude te voorkomen en te bestrijden (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://mlift.be : e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://mlift.be brengt uw persoonsgegevens niet op de markt, deze worden dus enkel gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://mlift.be de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), update, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gegevens van gebruikers te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn , of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://mlift.be hun gegevens al dan niet moet doorgeven aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://mlift.be kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://mlift.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe https://mlift.be zijn Persoonsgegevens gebruikt, deze wil corrigeren of zich verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://mlift.be op het volgende adres:

Mlift.be - DPO, Kristina Alesknof
Louizalaan 1050 Brussel.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij https://mlift.be wenst te corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen op https://mlift.be , in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van https://mlift.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

7.4 Niet-communicatie van persoonlijke gegevens

https://mlift.be onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de over haar klanten verzamelde informatie naar een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt erkend, zonder de klant hiervan eerst op de hoogte te stellen. Echter, https://mlift.be vrij blijft om zijn technische en commerciële onderaannemers kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties aanwezig zijn met betrekking tot de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016 -679).

https://mlift.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht van https://mlift.be wordt gebracht , moet deze de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem informeren over de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://mlift.be geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://mlift.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toewijzingen en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://mlift.be voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van een Site https://mlift.be , verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst, en die worden bewaard voor een maximale periode van 1 maand na het einde van de contractuele relatie:
naam , voornaam, postadres, e-mail, telefoonnummer, btw-nummer

https://mlift.be verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt contextueel advies:
Er wordt geen andere informatie verzameld

Deze gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 0 maanden na het einde van de contractuele relatie.

8. Melding van incidenten

Hoe hard u ook probeert, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://mlift.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van https://mlift.be en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt zou zijn gebonden door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website https://mlift.be .

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te garanderen, gebruikt https://mlift.be netwerken die worden beschermd door standaardapparatuur zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt https://mlift.be alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet "cookies" en "tags" hypertekstlinks

De site https://mlift.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://mlift.be . Echter, https://mlift.be heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren, en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit te nemen.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren met behulp van de deactivatiemogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden herinnerd, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of voorkomen.

9.1. «COOKIES»

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone), (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies lopen in geen geval het risico de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://mlift.be verwerkt waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://mlift.be de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en/of de levering van de diensten die door de site worden aangeboden vergemakkelijken, de gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel , dat ze worden afgewezen, hetzij stelselmatig, hetzij volgens hun emittent. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://mlift.be deelt de Gebruiker mee dat het in dit geval mogelijk is dat de functionaliteiten van zijn browsersoftware niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://mlift.be of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

Indien van toepassing, wijst https://mlift.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met het verslechteren van de werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://mlift.be , als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://mlift.be om de Cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen op het gebied van Cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://mlift.be kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om de informatie beschreven in deze sectie te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn toegewezen aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de https: //mlift.be-site of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te browsen de Website of de mobiele applicatie van https://mlift.be , Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee instemt, door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://mlift.be . De Gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookies door https://mlift.be intrekken .

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

https://mlift.be kan af en toe internetbakens gebruiken (ook "tags" of actietags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's genoemd) en deze inzetten via '' een partner die gespecialiseerd is in in webanalyse die zich waarschijnlijk in een ander land bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina's ervan.

Deze technologie stelt https://mlift.be in staat om de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten opstellen over de activiteit van de Site ter attentie van https://mlift.be en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik ervan en de internetten.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://mlift.be is onderworpen aan het Belgische recht. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toelaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.