Verhuisbedrijf en verhuur ladderlift Brussel

Verkoopvoorwaarden

  • Mlift
  • Verkoopvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden treden in werking zodra de klant akkoord gaat met het aanbod van mlift.be, hetzij per post, e-mail of fax, hetzij na ontvangst van een ondertekend document van de klant of van een door deze laatste aangestelde vertegenwoordiger. De voorwaarden vermeld in dit document zijn van toepassing op het volledige aanbod evenals op elke andere opdracht die mlift.be voor dezelfde klant uitvoert.

Artikel 2: Gegevensverwerkin

Artikel 2.1: Informatie verzameld tijdens de missi

De opdrachtgever maakt vrij gebruik van de resultaten van de opdracht, nadat hij de volle prijs heeft betaald. In het kader van zijn vrij gebruik van de resultaten van de opdracht kan de klant, op eigen verantwoordelijkheid, deze aanvullen, wijzigen of verbeteren. De klant verwerft geen eigendom over enige informatie die door mlift.be is verworven tijdens de uitvoering van deze opdracht, maar enkel over een niet-exclusief gebruiksrecht.

Artikel 2.2: Publicatie en verwijzin

De klant mag de door mlift.be in het kader van de opdracht verworven informatie of knowhow die in het kader van de opdracht werd ontwikkeld, niet geheel of gedeeltelijk aan een derde mededelen, zelfs niet gratis, noch deze zelfs maar reproduceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van mlift. zijn. mlift.be is gebonden aan hetzelfde verbod onder dezelfde voorwaarden, tenzij met toestemming van de klant. mlift.be mag echter, na uitdrukkelijk voorafgaand akkoord, de naam van de klant als commerciële referentie gebruiken.

Artikel 2.3: Gebruik van interne tools op mlift.b

De intellectuele rechten verbonden aan de ontwikkelde rapporten, ontwerpen, methodieken, materialen en informatie blijven eigendom van mlift en mogen in geen geval door de opdrachtgever worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden.

Artikel 3: Toezegginge

Mlift verplicht zich de verplichtingen waarvoor zij verantwoordelijk is uit te voeren met alle zorgvuldigheid die in haar beroep wordt gebruikt en de regels van de kunst van het moment te hanteren. Indien dit niet het geval was, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, gelet op het voorwerp van het contract met betrekking tot de uitvoering van een opdracht, mlift.be gehouden is tot een middelenverbintenis, en dat indien haar aansprakelijkheid behouden bleef bij de uitvoering ervan, de klant kon in totaal geen vergoedingen en schadevergoedingen claimen die groter waren dan het dubbele van de bedragen die hij voor de hele missie aan mlift had betaald. Ten slotte zijn alle kosten die worden gemaakt door de late levering van klantgegevens die nuttig zijn voor het goede verloop van het contract, voor zijn rekening.

Artikel 4: Aansprakelijkhei

Mlift.be geeft zijn kennis door, onthult zijn geheimen en zijn tips tijdens de opleidingen of de ondersteuningsperioden die het op zich neemt. Advies wordt altijd te goeder trouw gegeven. De verantwoordelijkheid van mlift.be kan niet worden aangegaan wanneer de klant overgaat tot de organisatie van zijn activiteit. Traditiegetrouw neemt de organisator de volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuzes op zich.

Artikel 5: Werving - Indienstnemin

Mlift.be en de klant verbinden zich ertoe om gedurende de volledige duur van deze uitvoering en gedurende het jaar volgend op de beëindiging van de contractuele relatie geen personeel in te huren of aan te nemen van de andere partij die heeft deelgenomen aan de uitvoering van het contract.

Artikel 6: Geheimhouding

Mlift.be en de klant verbinden zich ertoe de informatie en documenten betreffende de andere partij, van welke aard dan ook, economisch, technisch, enz., waartoe zij tijdens de uitvoering van het contract toegang mochten hebben, vertrouwelijk te houden. De twee partijen zullen alle nodige maatregelen nemen jegens hun personeel om, onder hun verantwoordelijkheid, de geheimhouding en vertrouwelijkheid van alle documenten en informatie waarnaar in de bovenstaande paragraaf wordt verwezen, te waarborgen. De clausules van het contract en zijn bijlagen, tussen mlift.be en de klant, worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen als zodanig niet worden gepubliceerd of meegedeeld aan onbevoegde derden.

Artikel 7: Prijzen en termijne

De prijzen voorgesteld in de offerte van de offerte zijn berekend exclusief BTW, exclusief eventuele andere heffingen, leverings-, porto-, transport- en opslagkosten. mlift.be behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen in geval van onverwachte wijzigingen in de kosten van lonen, telecommunicatie of enig ander materiaal of dienst die essentieel is om de missie te volbrengen. Prijzen zijn gebaseerd op dagtarieven, lonen en sociale lasten. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, worden deze prijzen herzien op basis van de consumentenprijsindex. mlift.be verbindt zich ertoe de in het contract vastgelegde termijnen te respecteren. Bij overschrijding van de termijn is geen vergoeding verschuldigd, tenzij kan worden aangetoond dat de vertraging te wijten is aan de organisatie of aan een beroepsfout. Tenzij anders bepaald in onze bijzondere voorwaarden, is de geldigheidsduur van onze aanbiedingen één maand. Onze agenten of vertegenwoordigers hebben niet de bevoegdheid om mlift te binden. De verkopen die ze onderhandelen worden daarom pas definitief na het verzenden van onze schriftelijke acceptatie van de bestelling.

Artikel 8: Ontbindingsclausul

8.1. Indien de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, het contract opzegt of verbreekt, wordt de overeenkomst automatisch beëindigd en door het enkele feit van de dienst van zijn wil door mlift.be aan deze klant per aangetekend schrijven en dit zonder ingebrekestelling vooraf.

8.2 In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt de eventuele overeenkomst automatisch beëindigd en door het enkele feit van de dienst van haar wil door mlift.be aan de klant per aangetekend schrijven en dit zonder ingebrekestelling. . mlift.be heeft het recht om de geleverde documentatie en tools terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbank.

Artikel 9: Volledigheid van de algemene voorwaarde

Deze algemene voorwaarden gesloten tussen mlift.be en de klant drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele indicatie, geen enkel document kan aanleiding geven tot verplichtingen hieronder, indien ze niet het voorwerp uitmaken van een door beide partijen ondertekend addendum. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens de wijzigingen die de twee delen zouden kunnen brengen, door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Hetzelfde geldt, zonder dat deze opsomming limitatief is, voor de voorwaarden die voorkomen op de facturen, de voorwaarden vermeld in de handelsdocumenten en alle briefjes die rechtstreeks of onrechtstreeks door een van de partijen aan de andere worden verzonden. Geen enkel ander technisch, reclame- of commercieel document van welke aard dan ook,

Artikel 10: Rechtszake

In geval van een geschil en na een poging om tot een minnelijke schikking te komen, wordt de uitdrukkelijke bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van Brussel, niettegenstaande de veelheid van verweerders of beroepen op borgstelling.

Artikel 11: Woonplaatskeuz

Partijen kiezen woonplaats op hun hoofdkantoor.

Artikel 12: betalin

Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de factuur, is deze betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de dag volgend op de factuurdatum. De verzending van de factuur vormt een bevel tot betaling op de eventuele vervaldag. Elke vertraging in de betaling, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, resulteert in een forfaitaire vergoeding voor vertraging van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 65 € als schadevergoeding, onverminderd de kosten van advies (advocaat ) en andere (procedurekosten) die aan de schuldenaar in rekening worden gebracht en een conventionele vertragingsrente van 1% per maand vanaf de datum van verzending van de factuur in overeenstemming met artikel 1152 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De rente wordt berekend per periode van 15 dagen, waarbij elke begonnen periode als verstreken wordt beschouwd.

Artikel 13: Vrijstellingsclausule

Worden als gronden voor vrijstelling beschouwd, alle omstandigheden die zich na het sluiten van het contract onafhankelijk van de wil van een van de partijen voordoen en die de uitvoering ervan verhinderen: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, vordering, embargo, verbod op valutaoverdracht, opstand , gebrek aan transportmiddelen, algemeen tekort aan grondstoffen, vermindering van energieverbruik, enz. De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, dient de ander onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodra deze zich voordoen en verdwijnen. Het optreden van een van deze omstandigheden ontheft zowel mlift.be als de klant van alle aansprakelijkheid.